สินค้าของเรา

ประตูไม้เนื้อแข็ง
(Solid wood door)
 
ไม้มะค่าโมง
(Afzella xylocarpa
Craib Syn.)
 
ไม้ประด๊วก
(Padouk Pterocarpus)
 
ไม้แดงบราซิล
(Dipteryx spp.)
             
ไม้เต็ง (Shorea
obtuse Wall)
 
ไม้ยาง
(Dipterocarpus
costatus Gaertn.f.)
 
ไม้ประดู่
(Pterocarpus
indicus Willd.)
 
ไม้แดง
(Xylia dolabriformis
Benth)
             
ไม้ตะเคียนทอง
(Hopea odorata Roxb.)